Algemene voorwaarden iMailo Affiliate

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van iMailo Affiliate. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het is niet toegestaan van het affiliateprogramma gebruik te maken indien u de bepalingen van deze overeenkomst samen met de code e-mail van iMailo Affiliate niet aanvaardt. Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden en de code e-mail van iMailo Affiliate wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde in deze voorwaarden en de code e-mail. Deze voorwaarden en de code e-mail zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten en die door of in naam van iMailo Affiliate worden uitgevoerd met u. Voor eventuele afwijkingen van deze voorwaarden is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.

Artikel 1. Definities
Wanneer de onderstaande termen en definities in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:
Adverteerder: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikers via Publisher sites door middel van een link of een andere elektronische koppeling toegang verschaft tot haar site, waar een gebruiker producten en/of diensten kan afnemen en voor dit afgenomen product en/of dienst en/of aangebrachte gebruiker de Publisher website beloond en waarmee iMailo Affiliate een overeenkomst heeft gesloten tot het verlenen van diensten ten behoeve van (de onderneming of organisatie van) de opdrachtgever of ten behoeve van derden sluit of heeft gesloten en tevens de afnemer van door iMailo Affiliate geleverde of te leveren goederen en diensten.
Affiliateprogramma: Programma dat eigendom is van iMailo Affiliate.
Publisher site: Website van de Publisher waarop de Publisher links van Adverteerders plaatst.
Code e-mail: De gedragscode van iMailo Affiliate waarin de regels zijn vastgelegd voor het verzenden van e-mailberichten door Publishers.
iMailo Affiliate: De besloten vennootschap iMailo B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51142147.
Klik: Een gebruiker die via een link van iMailo Affiliate naar een Adverteerder surft. Lead: Een gebruiker die via de Publisher verbonden is met een website van een Adverteerder en die op de Adverteerders website een bepaalde handeling heeft verricht, zich daar bijvoorbeeld als gebruiker heeft geregistreerd.
Publisher: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die deze voorwaarden heeft aanvaard alsmede de e-mail code van iMailo Affiliate en door iMailo Affiliate als Publisher is geaccepteerd om gebruikers van haar site, door middel van een link of een ander elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site van een Adverteerder en/of via promotie door andere middelen transacties voor een Adverteerder genereert.
Transactie: Een transactie is een aankoop, aanmelding of een andere handeling zoals omschreven in het programma van de Adverteerder, die uitgevoerd wordt door een gebruiker of in opdracht van een gebruiker, op de website van een Adverteerder.
Trackingcodes: Een trackingcode is een korte HTML code, die als doel heeft het meten van de leads. Een trackingcode wordt geplaatst op de laatste pagina na het doorlopen van het concept door een consument. Door middel van de trackingcode kan iMailo Affiliate herleiden via welke website- eigenaar een lead/sale is aangebracht.
Verkeer: Collectieve term voor geldige kliks, leads en transacties.

Artikel 2. Aanmelding en acceptatie
2.1 Iedereen die over een site of internet beschikt kan zich bij iMailo Affiliate aanmelden als Publisher en/of Adverteerder. Indien de Publisher een natuurlijk persoon is, moet hij minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de Publisher de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het affiliateprogramma van iMailo Affiliate. Inschrijving van een Publisher jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn. De uiteindelijke acceptatie als Publisher of Adverteerder is voorbehouden aan iMailo Affiliate en iMailo is op geen enkele wijze gehouden om een aanvraag te accepteren.
2.2 Aanmelding als Publisher houdt in dat de Publisher de voorwaarden aanvaardt en deze zal respecteren.
2.3 Om als Publisher deel te kunnen nemen aan het affiliateprogramma van iMailo Affiliate dient de Publisher: het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
• te bevestigen dat de voorwaarden worden aanvaardt;
• te zijn geaccepteerd door iMailo Affiliate;
• te zijn geaccepteerd door één of meer Adverteerders.
• te bevestigen dat hij de e-mail code van iMailo Affiliate accepteert;
2.4 Acceptatie als Publisher door Adverteerder en/of iMailo Affiliate vindt plaats door een bevestigingse-mail aan Publisher.
2.5 De Publisher garandeert dat de informatie die aan iMailo Affiliate over zichzelf en zijn website wordt verstrekt, correct en volledig, waar en niet misleidend is en dat deze informatie overeenstemt met relevante feiten.
2.6 De Publisher moet iMailo Affiliate onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die op de website van iMailo Affiliate over hem wordt verstrekt bij te werken. De Publisher dient ook het BTW nummer aan iMailo Affiliate door te geven.

Artikel 3. Gebruik
3.1 Het is de Publisher toegestaan om zijn website van links te voorzien naar websites die beschikken over een affiliateprogramma, dat bij iMailo Affiliate is geregistreerd.
3.2 De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Publisher, maar door de Adverteerder worden aangeboden.
3.3 De Publisher zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliateprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.4 De producten en/of diensten op de site van de Adverteerders kunnen regelmatig wijzigen. De Publisher draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn site staan vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de Adverteerder site.
3.5 Publishers zijn niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, of deze voorwaarden of e-mail code. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
• Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud;
• Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermende werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
• Misleiding van derden of in strijd handelen met de Wet oneerlijke handelspraktijken of de regels van de Nederlandse Reclame Code;
• Misbruik maken van de teksten, logo of informatie van de Adverteerder;
• Het direct aanbieden van vergoedingen aan consumenten voor het aangaan van transacties bij Adverteerders (zonder uitdrukkelijk goedkeuring van de Adverteerder)
• Het in strijd handelen met de e-mail code van iMailo Affiliate
3.6 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de site van de Publisher:
• Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
• Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de bij iMailo aangesloten Adverteerders en/of iMailo;
• Auteursrechten, merkrechten of andere rechten van de Adverteerder of enige derde schendt;
• Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
• Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
3.7 Elk affiliateprogramma kan te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd door iMailo Affiliate. Informatie over de affiliateprogramma's zullen beschikbaar zijn op de website van iMailo Affiliate (www.imailo.nl). De Publisher moet zelf op de hoogte blijven van alle eventuele wijzigingen aan de affiliateprogramma's. In het bijzonder wanneer een geregistreerde website zijn affiliateprogramma heeft beëindigd of de commissie structuur voor de Publishers heeft veranderd.
3.8 De Publisher stemt ermee in dat zijn geregistreerde gegevens worden bekendgemaakt op de website van iMailo Affiliate ter informatie van de Adverteerder.
3.9 Alle uitingen, inclusief e-mails, dienen bij iMailo Affiliate vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden. Wanneer dit niet het geval is, heeft iMailo Affiliate de mogelijkheid alle leads en sales die via de uiting tot stand zijn gekomen af te keuren en dus niet te vergoeden
3.10 De inhoud van de reclame via e-mail dient te voldoen aan de algemene regels van de Nederlandse Reclame Code en de Wet misleidende en vergelijkende reclame en de Wet oneerlijke handelspraktijken.
3.11 Toegang tot adverteerders wordt verleend per advertentieruimte. Tracking links van Adverteerders mogen alleen gebruikt worden op de advertentieruimte waarvoor daadwerkelijk toegang is verleend.

Artikel 4. Garantie
4.1 iMailo Affiliate is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het opvolgen van de leads. iMailo Affiliate zal zich in alle gevallen inspannen om de kwaliteit van de leads hoog te houden.
4.2 iMailo Affiliate verleent geen enkele garantie ter zake de door haar geleverde diensten. Klachten dienen uiterlijk 5 werkdagen na levering schriftelijk aan iMailo Affiliate worden gemeld.
4.3 iMailo Affiliate sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan. In ieder geval is de aansprakelijkheid van iMailo Affiliate beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde exclusief BTW van de betreffende transactie waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
4.4 iMailo Affiliate zal zich in alle gevallen inspannen om de kwaliteit van de geleverde diensten hoog te houden en zicht te houden.
4.5 Publisher vrijwaart iMailo Affiliate en haar bestuurders tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welken hoofde ook, waaronder boetes en dwangsommen, die verband houden met de uitvoering van de activiteiten als Publisher of eventuele daaruit voortvloeiende activiteiten. Publisher vergoedt iMailo Affiliate en haar bestuurders alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling aan de Publisher vindt alleen plaats indien de Adverteerder de transacties heeft goedgekeurd en aan iMailo volledig heeft betaald. Het goedkeuren van de transacties is ter beoordeling van de Adverteerder en zal plaats vinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de Adverteerder. Na betaling van de Adverteerder aan iMailo Affiliate, zal iMailo Affiliate dit de eerst volgende betalingsronde aan de publisher uitbetalen.
5.2 Indien de gebruiker de dienst of product retourneert en of annuleert kan de Publisher geen aanspraak maken op de betreffende commissie. De Publisher ontvangt in dat geval geen commissie.
5.3 De registratie van kliks en transacties die wordt weergegeven op de website van iMailo Affiliate is bindend voor de Publisher.
5.4 Betalingen aan de Publisher zullen rechtstreeks geschieden op de bankrekening van de Publisher. De Publisher moet op de website van iMailo Affiliate specificeren hoe hij wenst te worden betaald en bijzonderheden verstrekken over zijn bankrekening met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank en het rekeningnummer van de Publisher.
5.5 Indien de betaling op (bank)rekeningen van Publishers in het buitenland dienen worden te verricht, zullen eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland worden ingehouden op de betaling.
5.6 Indien de Publisher failliet verklaard is, of in surseance van betaling verkeert of een vergelijkbare situatie, vervalt iedere verplichting tot betaling jegens de gefailleerde en/of de curator.
5.7 Indien de Adverteerder weigert te betalen om welke reden dan ook, waaronder maar niet daartoe beperkt omdat hij/zij in staat van faillissement, surseance of een vergelijkebare situatie verkeert, is iMailo Affiliate niet gehouden tot betaling aan Publisher. Ter voorkoming van enige onduidelijkheid is iMailo Affiliate niet aansprakelijk voor de niet, niet volledige of te late betaling door de Adverteerder noch is iMailo Affiliate gehouden om tot uitbetaling van Publisher over te gaan zolang de Adverteerder verzuimt iMailo Affiliate volledig te betalen.

Artikel 6. Misbruik en fraude
6.1 Het is deelnemers aan het iMailo Affiliate-netwerk op geen enkele wijze toegestaan het netwerk op enigerlei wijze te beschadigen, op welke wijze en in welke vorm dan ook.
6.2 Handelingen die erop gericht zijn het netwerk te misbruiken, om wat voor reden dan ook, direct dan wel indirect, zijn niet toegestaan. Indien Publisher op enige wijze in overtreding is op de voorwaarden gesteld in dit artikel, dan is Publisher een bedrag van € 50.000 (vijftigduizend euro) verschuldigd aan iMailo Affiliate, zonder dat hier berichtgeving van verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat dit enige schade toebrengt aan alle andere rechten van iMailo Affiliate onverlet het recht van iMailo Affiliate tot nakoming, ontbinding, of het vorderen van schade.
6.3 Misbruik leidt tot directe blokkering van de toegang tot het iMailo Affiliate netwerk en het systeem.
6.4 Enige schade en alle hiermee verband houdende kosten zullen volledig worden verhaald op de veroorzaker van de schade.
6.5 In het geval van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de deelnemer of in het geval van fraude zal de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigd kunnen worden.
6.6 Onverminderd de rechten voortvloeiend uit artikel 6.3 zullen in het geval van misbruik eventuele tegoeden die nog niet zijn uitbetaald, niet meer worden uitgekeerd. Ieder recht van de deelnemer vervalt dan onmiddellijk.
6.7 Onverminderd het recht op schadevergoeding en boetes is iMailo Affiliate gerechtigd om reeds uitbetaalde vergoedingen terug te vorderen, indien niet aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan of de vergoeding(en) door Adverteerder van iMailo Affiliate worden teruggevorderd, vanwege onder andere a) het niet nakomen van de door de Adverteerder gehanteerde voorwaarden, b) uitsluiting van leads, c) fraude of andere onregelmatigheden betreffende de aansluitingen en d) Publisher niet meer bewijs heeft van de metingen van verkeer. Publisher dient deze teruggevorderde vergoedingen, alsdan zijnde een direct opeisbare vordering van iMailo, op eerste verzoek van iMailo Affiliate te restitueren. iMailo Affiliate is in deze gevallen gerechtigd alle betalingen aan Publisher op te schorten en/of te verrekenen.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1 iMailo Affiliate hecht veel belang aan de bescherming van privacy van alle betrokken partijen. Het doel van iMailo Affiliate is om haar klanten de mogelijkheid te verschaffen op een eerlijke manier zaken te doen. Om dit mogelijk te maken is het voor iMailo Affiliate noodzakelijk om bepaalde informatie in te winnen. Tevens is het noodzakelijk bepaalde informatie, met name gegevens over transacties, bekend te maken aan de deelnemers aan haar netwerk.
7.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.3 iMailo Affiliate maakt de gegevens van transacties alleen beschikbaar aan de betreffende Publisher en adverteerder.

Artikel 8. Beëindiging
8.1 iMailo Affiliate is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, om welke reden dan ook.
8.2 Indien de Publisherovereenkomst om welke reden dan ook is beëindigd;
• worden de link(s) verbroken;
• is iMailo Affiliate gerechtigd om de toegang van de Publisher tot de website van iMailo Affiliate te blokkeren;
• kan de Publisher geen aanspraak (meer) maken op enige vergoeding;
• zal de Publisher alle links en/of verstrekte materiaal door Adverteerder en/of iMailo Affiliate van haar site onmiddellijk verwijderen en of in leveren;
• is de Publisher niet langer gerechtigd om de naam van de Adverteerder en/of iMailo Affiliate te gebruiken.

Artikel 9. Wijzigingen Algemene voorwaarden
9.1 Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zijn of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeven, zullen de Algemene Voorwaarden overigens van kracht blijven en zullen de deelnemers de desbetreffende bepalingen zodanig wijzigen dat de daarmee beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
9.2 iMailo Affiliate is gerechtigd de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen nadat zij de Publisher daarvan op de hoogte heeft gesteld.
9.3 Over wijzigingen van de voorwaarden worden de deelnemers door middel van een e-mail geïnformeerd. Protesteert de deelnemer niet binnen één maand na ontvangst van de wijzigingsmededeling tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dan treden deze in werking jegens de deelnemer. De eerdere Algemene Voorwaarden zijn daardoor niet meer van kracht.

Artikel 10 Boete
10.1 Indien Publisher geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de artikelen 6.2, (misbruik) 3.9 (toestemming ) of de code e-mail, verbeurt Publisher, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 50.000 (vijftigduizend euro), zulks onverminderd de overige rechten van iMailo Affiliate, zoals het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding of nakoming.
  • Copyright 2010-2018 - iMailo B.V. - VAT NL823112676B01